FUNDACJA RODZINNA – cz.2 FUNDATOR

Fundator jest założycielem fundacji rodzinnej i może nim być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – czyli ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo.

Składając oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej

 • w akcie założycielskim lub 
 • w testamencie 

osoba taka uzyskuje status Fundatora.

Fundator zgodnie z własną wolą decyduje o kształcie fundacji rodzinnej – tworzy statut fundacji tzn.

 • reguluje zasady funkcjonowania fundacji, 
 • określa sposób zarządzania fundacją,
 • definiuje  jej szczegółowe cele.

Fundator nie może zbyć swoich praw i obowiązków.

Fundator może powierzyć wykonywanie swoich praw i obowiązków innym osobom. 

Fundator nie musi uczestniczyć na bieżąco w działalności fundacji rodzinnej – jeśli w statucie wskaże konkretną osobę, która może wykonywać jego prawa i obowiązki oraz dokładnie określi, jaki zakres praw i obowiązków fundatora jej powierza.

** Gdy mamy do czynienia z dwoma lub więcej fundatorami – są oni uprawnieni do wykonywania swoich praw i obowiązków jedynie łącznie – chyba, że ta kwestia została odmiennie uregulowania w statucie i każdy z fundatorów będzie uprawniony do wykonywania swoich praw i obowiązków w fundacji samodzielnie (za zgodą pozostałych fundatorów).

Fundator powołuje zarząd fundacji (chyba, że statut stanowi inaczej).

Fundator może być jednocześnie beneficjentem fundacji rodzinnej, a nawet jej jedynym beneficjentem ( przy odpowiednich zapisach statutu) – wówczas opodatkowanie fundatora będzie takie samo, jak opodatkowanie beneficjenta należącego do tzw. zerowej grupy podatkowej. 

Fundator wnosi majątek do fundacji rodzinnej w postaci pieniężnej lub niepieniężnej wedle własnego uznania (ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń w kwestii wkładu) 

 • przy zakładaniu fundacji rodzinnej – tzw. fundusz założycielski min. 100 000 zł,
 • w dalszym okresie istnienia fundacji 
  • w wyniku zmiany statutu
  • w drodze darowizny dla fundacji.

Fundator wnosząc majątek do fundacji rodzinnej nie uwalnia się od zobowiązań, które powstały przed ustanowieniem fundacji oraz od obowiązku alimentacyjnego powstałego także po jej założeniu.  Za takie zobowiązania fundatora fundacja odpowiada do wysokości wniesionego przez niego wkładu. 

Fundator wnosząc majątek do fundacji rodzinnej nie otrzymuje świadczenia zwrotnego – świadczenie nieodpłatne 

Opodatkowanie fundatora z tytułu wniesienia wkładu 

 • PCC – brak,
 • podatek dochodowy – neutralny,
 • vat – tylko przy wniesieniu przez podatnika VAT majątku wykorzystywanego wcześniej na potrzeby działalności gospodarczej, z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

Opodatkowanie fundatora jako beneficjenta – brak podatku dochodowego przy wypłacie świadczenia przez fundację. 

** przy wielu fundatorach – zwolnienie z podatku dochodowego stosuje się do części przychodu, która odpowiada proporcji równej wartości mienia wniesionego przez tego fundatora do łącznej wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez wszystkich fundatorów.

Opodatkowanie fundatora przy otrzymaniu mienia w wyniku likwidacji fundacji – brak podatku dochodowego.

opracowanie: Katarzyna Widera