Negocjacje

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W BIZNESIE 

W wielu sytuacjach do rozmów między stronami bywa konieczne powołanie osoby trzeciej, moderującej proces dochodzenia do porozumienia.

Dla naszych Klientów z dużym sukcesem prowadzimy procesy negocjacyjne, z poszanowaniem wzajemnych relacji, dbając o interesy Klienta z uwzględnieniem perspektywy krótko i długoterminowej.  

  • negocjacje są podstawowym sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. Jest to zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia, w sytuacji, gdy ty i druga strona jesteście związania pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwstawne (Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton) 
  • negocjacje, to porozumienie między co najmniej dwiema stronami, przy czym każda ze stron ma prawo weta (Jim Camp) 
  • (…) proces, w jaki próbujemy wpływać na innych, aby pomogli zaspokoić nasze potrzeby, biorąc jednocześnie pod uwagę ich potrzeby (Roy Lewicki) 
  • (…) dyskusja między dwiema lub więcej stronami, których deklarowanym celem jest likwidacja różnicy interesów, aby w ten sposób uciec z sytuacji konfliktu społecznego. Stronami (zwanymi również spierającymi się) mogą być jednostki, grupy, organizacje lub jednostki polityczne takie jak narody. Różnica interesów oznacza, że strony mają niezgodne preferencje wyboru pomiędzy możliwymi rozwiązaniami (Pruitt i Carnevale) 
  • komunikacja perswazyjna, której celem jest realizacja własnych interesów przy uwzględnieniu roszczeń drugiej strony (Michał Pulit) 


Błędne postrzeganie negocjacji jako wojny psychologicznej, manipulacji i presji – doprowadza do ciągłej, agresywnej konfrontacji.


Style negocjacji – w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta stosujemy:

  • styl kooperacyjny – miękki 
  • styl rywalizacyjny – twardy
  • styl rzeczowy – zasadniczy 

Nie negocjujemy: 

  • gdy istnieje tylko jedno rozwiązanie danej sytuacji i strony nie mogą ze względów obiektywnych poszukiwać kompromisu, np: kiedy rozwiązanie sytuacji przewidziane jest precyzyjnymi procedurami, kiedy ustępstwo przynajmniej jednej ze stron oznaczałoby utratę czegoś nienegocjowanego lub narażało stronę na nieodwracalne i niemożliwe do zrekompensowania straty. 
  • gdy oczekiwania lub żądania jednej ze stron są nieetyczne, np. dotyczą łamania prawa, składania nieprawdziwych oświadczeń, krzywdy osób trzecich.