NOWA USTAWA DEWELOPERSKA cz.3

UMOWY REZERWACYJNE funkcjonowały na rynku od lat, jednakże do tej pory nie były zdefiniowane w przepisach prawa i opierały się na zasadzie swobody umów. Obecnie ustawodawca postanowił ujednolicić i ustandaryzować praktyki zawierania tych umów. 

 1. Definicja umowy rezerwacyjnej:

Jest to umowa pomiędzy deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży (rezerwującym), której przedmiotem jest zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. 

 • Wymóg formy pisemnej

Umowa rezerwacyjna będzie musiała być sporządzona w formie pisemnej, w przeciwnym razie może zostać uznana za nieważną.

 • Obowiązkowe elementy

Umowa rezerwacyjna ma określać: 

 • strony, miejsce i datę zawarcia umowy
 • cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej
 • okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny będzie wyłączony z oferty sprzedaży
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku
 • określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń.

Umowa może zawierać również dodatkowe elementy, jak choćby określenie wysokości opłaty rezerwacyjnej.

 • Czas obowiązywania umowy

Umowa będzie zawierana na czas określony, przy uwzględnieniu okresu niezbędnego do uzyskania decyzji lub promesy kredytowej.

 • Limit opłaty rezerwacyjnej i zasady jej zwrotu 

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie będzie mogła przekraczać 1% ceny lokalu lub domu określonej w prospekcie.

W przypadku aneksowania umowy rezerwacyjnej łączna suma opłat również nie będzie mogła przekroczyć 1%. Przykład: Cena lokalu wynosi 500 000 zł. Opłata rezerwacyjna pobrana przy zawarciu umowy wyniosła 4000 zł, ale strony uzgodniły przedłużenie rezerwacji za dodatkową opłatą. Ponieważ 1 proc. wartości mieszkania to 5000 zł, w aneksie do umowy rezerwacyjnej nie można zastrzec dodatkowej opłaty wyższej niż 1000 zł.

Opłata będzie zwracana w następujących przypadkach:

 1. Rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji lub promesy kredytowej
 2. Deweloper nie poinformował rezerwującego o wprowadzonych zmianach do prospektu

Opłata w podwójnej wysokości będzie zwracana w następujących przypadkach:

 1. Deweloper nie wykonał zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej
 2. Przy realizacji umowy innej niż deweloperska, deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wymagany prospekt informacyjny

Już na etapie zawarcia umowy rezerwacyjnej deweloper będzie miał obowiązek dołączenia do niej prospektu informacyjnego z załącznikami. Deweloper będzie też zobowiązany do informowania rezerwującego o zmianach wprowadzonych w prospekcie.