PLACE ZABAW MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNIEJSZE i BARDZIEJ NASŁONECZNIONE

1 kwietnia 2024 r. weszły w życie nowe wymogi związane z budową budynków wielorodzinnych dotyczące m. in.  placów zabaw dla dzieci. Zgodnie z nimi deweloper będzie musiał zapewnić bezpieczniejsze warunki pobytu dzieci poprzez budowę tych obiektów na nowych warunkach, co może wpłynąć na koszt zakupu mieszkania.

Nowy zakres uległ znacznemu rozszerzeniu

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do tej pory w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należało, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30 proc. tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszczono nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu innych wymogów.

Aktualnie, zgodnie z nowym brzmieniem, plac zabaw dla dzieci dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami wykonuje się w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20, a także w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30 proc. powierzchni placu zabaw dla dzieci znajduje się na terenie biologicznie czynnym.

Konkretne wymogi w stosunku do placów zabaw – kwestie nasłonecznienia, odległość od dróg i ulic 

Jeśli chodzi o aspekt nasłonecznienia przewidziano, że nasłonecznienie co najmniej 50 proc. powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 1000–1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 1 godzina.  

W dalszej kolejności określono, że odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów musi wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu innych wymogów.

Plac zabaw dla dzieci powinien być ogrodzony. Ogrodzenie od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciągu pieszo-jezdnego powinno być wykonane z materiałów w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom o wysokości nie mniejszej niż 1 metr, z furtką o szerokości co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Za dopuszczalne uznano ogrodzenie placu zabaw żywopłotem.

Jeśli chodzi o dookreślenie aspektu powierzchni placu zabaw, która powinna wynosić co najmniej:

  • 1 m2 na każde mieszkanie (od 21 do 50 mieszkań w budynku lub zespole budynków),
  • 50 m2 (od 51 do 100 mieszkań w budynku lub zespole budynków),
  • 0,5 m2 na każde mieszkanie (od 101 do 300 mieszkań w budynku lub zespole budynków),
  • 200 m2 (powyżej 300 mieszkań w budynku lub zespole budynków).

Dopuszcza się podział placu zabaw dla dzieci na części, przy czym minimalna powierzchnia każdej z nich musi wynosić 50 m2.

Wyposażenie placu zabaw 

Poza tym, że wyposażenie placu zabaw winno spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni, należy zapewnić wyposażenie o różnej funkcji zabawy oraz dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, umożliwiające jednoczesne korzystanie z wyposażenia przez co najmniej 5 dzieci na każde 20 m2 powierzchni. Placu zabaw dla dzieci nie wykonuje się na stropodachu znajdującym się powyżej 5 metrów nad poziomem terenu.  

Nowe przepisy dotyczące budowy budynków w zakresie wykonywania placu zabaw dla dzieci z pewnością należy ocenić pozytywnie z perspektywy rodziców i samych dzieci. Przepisy wyraźnie ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa tym grupom społecznym. Pozostaje tylko pytanie, na ile nowe wymogi stawiane deweloperom wpłyną na koszt nabycia nowego mieszkania, bowiem z pewnością konieczność dopełnienia szeregu opisanych wyżej wymogów będzie wpływała na koszty realizacji całego zadania przez dewelopera a to z dużym prawdopodobieństwem przełożyć się może na nabywców mieszkań, czyli rodziców.