Prawo gospodarcze

Do biznesowego sukcesu nie wystarczy tylko dobry pomysł i odpowiedni budżet na start – trzeba jeszcze sprostać całej gamie wymagań stawianych przez ustawodawcę obecnym i przyszłym przedsiębiorcom.

PRAWO GOSPODARCZE

Przepisy te obejmujące szeroką paletę ustaw i innych aktów normatywnych, które w jakikolwiek sposób dotyczą prowadzenia biznesu – nazywane są prawem gospodarczym i regulują wszystkie aspekty działalności przedsiębiorcy od jego powstania, poprzez zasady realizowania usług, aż po zakończenie bytu prawnego.

 • publiczne prawo gospodarcze reguluje zakres wpływu państwa na gospodarkę, a także relacje między przedsiębiorstwami prywatnymi a władzami państwowymi w zakresie obrotu gospodarczego
 • prywatne prawo gospodarcze ustala zasady stosunków między przedsiębiorstwami oraz między nimi a podmiotami fizycznymi – klientami
 • prawo spółek określa zasady zakładania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek oraz ich procesy transformacyjne.

Regulacje – określane mianem prawa gospodarczego – spędzają sen z powiek każdego mającego zamiar prowadzić własną działalnością.

To co właściwie każdy przedsiębiorca lub osoba planująca rozpoczęcie własnej działalności doświadcza – oznacza konieczność zapoznania się z co najmniej kilkudziesięcioma aktami prawnymi. Mowa tu nie tylko o tych najważniejszych, jak ustawa Prawo przedsiębiorców, czy Kodeks spółek handlowych i wydane na ich podstawie rozporządzenia, czy przepisy Kodeksu cywilnego, w którym zawarto definicję przedsiębiorcy oraz zasady zawierania i wykonywania umów – ale także o całej gamie „specjalistycznych” aktów normatywnych.

Stąd przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – a już koniecznie w czasie jej wykonywania – warto zastanowić się nad przekazaniem spraw formalno-prawnych w ręce doświadczonych prawników.

 • nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, posiadamy w tym względzie bogate doświadczenie i wiedzę, a do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie
 • na każde zagadnienie spoglądamy nie tylko z perspektywy prawa, ale także biznesu – rozumiemy potrzeby naszych Klientów, dlatego nasza obsługa prawna firm obejmuje także wsparcie w szeroko pojętych procesach zarządzania

PROCESY TRANSFORMACYJNE

Podczas prowadzenia działalności bardzo często dochodzi do sytuacji, w której do realizacji określonych celów przedsiębiorcy konieczne jest dokonanie zmiany formy prawnej poprzez:

łączenie

podział

przekształcenie

Transformacje podmiotów gospodarczych w spółki oraz te zachodzące w spółkach to postępowania złożone i kilkuetapowe, wymagające szczegółowego planu działania oraz profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasz zespół dysponuje odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do:

 • opracowania dla Państwa diagnozy bieżącej sytuacji Waszego przedsiębiorstw
 • przeprowadzenia oceny tego jak planowana reorganizacja jednostki wpłynie na efektywność wykonywanych działań
 • wskazania wszelkich następstw prawnych, księgowych i podatkowych 
 • pomocy w wyborze najkorzystniejszego scenariusza działań
 • przygotowania wymaganych dokumentów
 • kontaktu z sądami, urzędami oraz Państwa kontrahentami i pracownikami
 • wsparcia we wdrożeniu wprowadzonych zmian

Czyli do bezpiecznego i spokojnego przeprowadzenia Państwa przez cały proces.

LIKWIDACJA

Likwidacja spółki obejmować będzie wszystkie działania zmierzające do całkowitego zamknięcia działalności w tym:

 • zamknięcie wszystkich spraw spółki
 • spieniężenie jej majątku 
 • zakończenia postępowania likwidacyjnego
 • wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

O rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji decyduje najczęściej wspólnicy spółki podejmując stosowne uchwały i wyznaczając likwidatora.

Mimo postawienia spółki w stan likwidacji spółka taka nadal funkcjonuje, chociaż w ograniczonym zakresie.

Błędy na etapie postępowania likwidacyjnego skutkować mogą problemami w uzyskaniu postanowienia o wykreśleniu spółki z KRS, a dalszej perspektywie konsekwencjami m.in. w obszarze podatkowym.

UPADŁOŚĆ

 • upadłość – ogłasza się w stosunku do dłużnika (spółki), który stał się niewypłacalny – gdy majątek dłużnika nie pozwala na zaspokojenie wszystkich jego wierzycieli
 • niewypłacalność – musi mieć charakter trwały, aby można było ogłosić upadłość – oznacza to, że wobec dłużnika nie trzeba ogłaszać upadłości, gdy popada on w przejściowe trudności finansowe

Upadłość jako nie zawsze oznacza zakończenie działalności firmy – daje bowiem możliwość ułożenia się z wierzycielami, przeprowadzenia restrukturyzacji firmy, w tym pozbycia się zbędnych kosztów.

Aby postępowanie upadłościowe mogło zostać rozpoczęte, musi zostać zgłoszony wniosek, który składa:

 • dłużnik (niewypłacalny przedsiębiorca) ma obowiązek prawny zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość przez samego niewypłacalnego powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą
 • wierzyciel

W pewnych sytuacjach, mimo zgłoszenia wniosku, upadłość nie zostanie ogłoszona – sąd oddali wniosek o upadłość m.in. gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Nasza Kancelaria bezpiecznie poprowadzi Państwa i tą drogą – służąc wsparciem i doświadczeniem w trudnym momencie Waszej działalności.