Rozliczono roboty dodatkowe

Jeden z naszych klient realizował zamówienie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych polegające na dokończenie prac po wcześniejszym wykonawcy, który zszedł z budowy.

Zamówienie było skomplikowane ze względu na charakter robót i trudny do ustalenia zakres prac do wykonania spowodowany w szczególności niedokładną i nieprecyzyjną dokumentacją projektową dostarczoną przez zamawiającego oraz trudną współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W trakcie realizacji ujawniły się braki w opisie przedmiotu zamówienia oraz konieczność wykonania prac dodatkowych, które były pierwotnie stanowczo kwestionowane przez zamawiającego.

Na skutek wielu spotkań z zamawiającym oraz licznej korespondencji, obecnie Wykonawca uzyskał 90% wszystkich dodatkowo (tj. ponad wynagrodzenie podstawowe) dochodzonych roszczeń. Pozostałe do rozliczenia roboty dodatkowe są obecnie analizowane przez zamawiającego i istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna część tych pozostałych roszczeń również zostanie uwzględniona, co pozwoli uniknąć kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.