SANKCJE DLA DEWELOPERA

Ustawodawca przewidział szereg sankcji, którymi obciążony zostanie deweloper, w sytuacji w której nie wywiąże się on z ciążących na nim obowiązków. Takie działanie ma na celu skłonić dewelopera do podejmowania działań zgodnych z prawem, w tym z ustawą – gwarantując tym samym ochronę nabywcom.

Rodzaje kar grożących deweloperowi 

Sankcje, którymi obciążony może zostać deweloper, różnią się w zależności od ciążącego na nim obowiązku, który nie został dochowany. W ten sposób ustawodawca przewidział, iż na dewelopera może zostać nałożona kara grzywny, bądź może on zostać skazany na karę ograniczenia wolności, bądź podlegać karze pozbawienia wolności maksymalnie do lat 2.

Zgodnie z wolą ustawodawcy, do naruszenia obowiązków między innymi przez dewelopera i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności zastosowanie będą miały przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ważne

Zgodnie z art. 1 par. 1 kodeksu wykroczeń kara grzywny przewidziana za wykroczenie wynosi do 5000 zł.

Kara za niezapewnienie przez dewelopera obowiązkowych środków ochrony wpłat nabywców

W sytuacji, w której deweloper pozostaje obowiązany do zapewnienia nabywcom jednego z środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców i obowiązku tego nie spełni, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Taka sytuacja może wystąpić, jeżeli deweloper nie zapewni nabywcy albo otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Kara za niesporządzenie prospektu informacyjnego

Jeżeli deweloper nie sporządzi prospektu informacyjnego, pomimo rozpoczęcia sprzedaży, podlegać będzie karze grzywny.

Obowiązek dewelopera do sporządzenia prospektu informacyjnego określony został w art. 20 ustawy. Artykuł ten wskazuje, że deweloper obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny przed rozpoczęciem sprzedaży danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeżeli dane przedsięwzięcie zostanie podzielone i zostanie z niego wyodrębnione nowe zadanie inwestycyjne, należy sporządzić prospekt informacyjny również dla tego zadania.

Kara za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji lub danych

Ustawodawca przewidział, że deweloper, podając w prospekcie informacyjnym informacje oraz dane, które są nieprawdziwe, albo prawdziwe informacje lub dane zataja, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Z perspektywy interesów nabywcy takie obwarowanie odpowiedzialności dewelopera w przedmiocie prospektu informacyjnego jest bardzo korzystne. Prospekt stanowi o sytuacji prawno-finansowej dewelopera, a także zawiera szereg istotnych informacji o samej inwestycji, w tym również o konkretnej nieruchomości która ma być przedmiotem umowy.

Brak zgody wierzyciela hipotecznego 

Jeżeli w dniu rozpoczęcia sprzedaży deweloper nie będzie w posiadaniu zgody wierzyciela hipotecznego bądź zobowiązania do jej udzielenia, podlega karze grzywny.

O zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego stanowi art. 25 ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego artykuły w ust. 1, deweloper obowiązany jest posiadać zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę, po dokonaniu wpłaty całości ceny przez nabywcę.

Bezprawna wypłata środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której ktoś w sposób bezprawny wypłaci deweloperowi środki zgromadzone między innymi na otwartym bądź zamkniętym rachunku powierniczym w sposób niezgodny z ustawą, ustawodawca przewidział, iż osoba ta podlegać będzie karze grzywny, ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Kto rzeczywiście będzie ponosił odpowiedzialność?

Jak można przeczytać w art. 61 ustawy, jeżeli deweloperem nie jest osoba fizyczna, odpowiedzialność ciąży na osobie fizycznej działającej w imieniu lub w interesie dewelopera w ramach uprawnienia bądź obowiązku do jego reprezentowania lub podejmowania w jego imieniu decyzji.

Ustawodawca zawęził tym samym krąg osób ponoszących odpowiedzialność do sytuacji, w której deweloper pozostaje podmiotem prawa innym niż osoba fizyczna.

Podstawa prawna: