Opinie naszych Klientów

 

Uniknęliśmy dla naszego Klienta wysokiej kary umownej na etapie polubownym

Nasz Klient będący Wykonawcą realizował roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji prac dokumentacja projektowa okazała się wadliwa: zawierała liczne istotne błędy i nieścisłości, powodujące konieczność wykonania robót odmiennie niż zakładała pierwotnie dokumentacja projektowa: w tym konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych - wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy z jednej strony, oraz na termin wykonania - z drugiej strony, gdyż zaistniała sytuacja uniemożliwiła dotrzymanie terminu umownego.
Zamawiający zagroził naliczeniem kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zamówienia o przeszło 5 miesięcy oraz odmową zapłaty za prace dodatkowe. Kancelaria została zaangażowana w inwestycję dopiero pod koniec inwestycji i nie było możliwości bieżącego reagowania na ujawniające się utrudnienia i problemy. Pomimo tego podjęte ze strony Kancelarii działania, w tym analiza dokumentacji, korespondencja z Zamawiającym oraz liczne spotkania i negocjacje doprowadziły do wypracowania ugody i uniknięcia sprawy sądowej. Ustalenia dotyczące ugody obejmowały uwzględnienia dominującej części roszczeń Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych oraz naliczenia jedynie symbolicznej kary umownej jedynie za 3 dni opóźnienia, co biorąc pod uwagę całokształt sytuacji i jej skomplikowanie, stanowiło dla obu stron możliwy do zaakceptowania kompromis, pozwalający uniknąć wieloletniego sporu sądowego. 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
GRAVIS LEGAL GROUP
Widera, Sułkowski Spółka jawna

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom

tel: 32 445 02 31

tel: 570 033 752

fax: 32 445 06 41