Uniknęliśmy dla naszego Klienta wysokiej kary umownej na etapie polubownym

Nasz Klient będący Wykonawcą realizował roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji prac dokumentacja projektowa okazała się wadliwa.

Zawierała liczne istotne błędy i nieścisłości, powodujące konieczność wykonania robót odmiennie niż zakładała pierwotnie dokumentacja projektowa: w tym konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych – wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy z jednej strony, oraz na termin wykonania – z drugiej strony, gdyż zaistniała sytuacja uniemożliwiła dotrzymanie terminu umownego.

Zamawiający zagroził naliczeniem kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zamówienia o przeszło 5 miesięcy oraz odmową zapłaty za prace dodatkowe. Kancelaria została zaangażowana w inwestycję dopiero pod koniec inwestycji i nie było możliwości bieżącego reagowania na ujawniające się utrudnienia i problemy. Pomimo tego podjęte ze strony Kancelarii działania, w tym analiza dokumentacji, korespondencja z Zamawiającym oraz liczne spotkania i negocjacje doprowadziły do wypracowania ugody i uniknięcia sprawy sądowej.

Ustalenia dotyczące ugody obejmowały uwzględnienia dominującej części roszczeń Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych oraz naliczenia jedynie symbolicznej kary umownej jedynie za 3 dni opóźnienia, co biorąc pod uwagę całokształt sytuacji i jej skomplikowanie, stanowiło dla obu stron możliwy do zaakceptowania kompromis, pozwalający uniknąć wieloletniego sporu sądowego.