Uznano roszczenia o zapłatę za roboty dodatkowe

Klient Kancelarii realizował dla jednego Zamawiającego dwa różne zamówienia. W pierwszym zamówieniu (wynagrodzenie ryczałtowe) zaistniała konieczność zmiany technologii wykonania robót na skutek niedokładnej dokumentacji projektowej, powodującej znaczny wzrost kosztów wykonania całego zadania. Na drugim zamówieniu Wykonawca częściowo nie ze swej winy nie dotrzymał terminu wykonania zamówienia, przy czym znaczna część okoliczności powodujących opóźnienie była od Wykonawcy niezależna.

W pierwszym zamówieniu Klient za pośrednictwem Kancelarii domagał się od Zamawiającego dopłaty za wykonane dodatkowe roboty, a w drugim zamówieniu w imieniu Klienta Kancelaria wykazywała konieczność zmniejszenia kar umownych adekwatnie do rzeczywistego opóźnienia zawinionego przez Klienta.

W sprawie Kancelaria kierowała do Zamawiającego liczne pisma przedstawiające stanowisko Klienta oraz jego roszczenia w obu sprawach. Z uwagi, że korespondencja nie przynosiła oczekiwanego rezultatu, podjęto starania celem umówienia spotkania i podjęcia negocjacji. W trakcie tych negocjacji, po przedstawieniu rzeczowych dowodów i orzecznictwa w podobnych sprawach, Zamawiający uwzględnił roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych robót dodatkowych. Ponadto, wykazane Zamawiającemu zostały okresy, w których Wykonawca obiektywnie nie mógł realizować zamówienia, co ostatecznie doprowadziło do obniżenia wartości kar umownych.

W konsekwencji powyższego spisane zostało porozumienie uznające roszczenia Wykonawcy o zapłatę za dodatkowe roboty oraz obniżające wysokość kar umownych. Na skutek powyższego udało się uniknąć wieloletniego sporu sądowego oraz kosztów obsługi sądowej sprawy.