Wynagrodzenie dodatkowe bez rozprawy

Nasz Klient będący Wykonawcą jest obecnie w trakcie realizacji zamówienia – robót budowlanych – w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy kontynuacji i dokończenia zadania rozpoczętego przez innego wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał umowę z uwagi na wadliwość prac i opóźnienie w realizacji. 

Przedmiot zamówienia obejmuje więc dokończenie już rozpoczętych robót, w związku z tym obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie powykonawcze – kosztorysowe na podstawie faktycznie wykonanych robót. W trakcie realizacji zamówienia okazało się, że opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny i nie uwzględnia elementów koniecznych do prawidłowego wykonania robót. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia dotyczy dokończenia zamówienia oraz ze względu, że w SIWZ Zamawiający wskazał, że zamówienie wycenić należy na podstawie przedmiaru, Zamawiający stara(ł) się bronić stanowiska, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonania prac zgodnie z projektem oraz że wszelkie elementy pominięte w przedmiarze, Wykonawca winien uwzględnić mimo to w wycenie i nie należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający wielokrotnie dotychczas stawał na stanowisku, że roszczenia Wykonawcy w zakresie prac wykraczających poza przedmiar, są niezasadne. W tym miejscu Kancelaria prowadziła i prowadzi nadal aktywne działania, obejmujące analizę dokumentacji, korespondencję z Zamawiającym oraz wielokrotne spotkania, które sukcesywnie pozwalają Wykonawcy na wykazywanie zasadności swoich roszczeń, co potwierdza sam Zamawiający uwzględniając dominującą większość roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę. Zadania jest nadal w trakcie realizacji, niemniej dotychczasowe działania Kancelarii pozwoliły już oraz pozwalają Wykonawcy na bieżącą kontrolę nad zamówieniem, w tym głównie nad kwestią przysługujących Wykonawcy roszczeń.