Zamawiający zrezygnował z obciążania naszego Klienta karami umownymi!

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez Klienta Kancelarii była kompleksowa realizacja robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W trakcie realizacji robót okazało się, iż dokumentacja projektowa zawiera liczne wady i nieścisłości, a Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą tzn. nie odpowiada na pisma albo odpowiada ze znacznym opóźnieniem. Zaistniała również konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem. Ponadto, zamówienie nie obejmowało robót koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, których Zamawiający ostatecznie nie zlecił Wykonawcy, co uniemożliwiało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

O wszystkich przeszkodach i problemach na bieżąco w imieniu Wykonawcy szczegółowo i w sposób metodyczny Kancelaria informowała Zamawiającego, wskazując przeszkody i spowodowane tym opóźnienia niezawinione przez Wykonawcę oraz przedstawiając roszczenia Wykonawcy.

Na skutek wszystkich przeszkód pierwotny termin wykonania umowy został znacznie przekroczony, co w ocenie Zamawiającego miało stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

W związku jednak z licznymi pismami kierowanymi do Zamawiającego, podjętymi negocjacjami oraz wykazaniem i udowodnieniem Zamawiającemu, że do przekroczenia terminu wykonania umowy doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ostatecznie spisane zostało porozumienie ustalające brak kar umownych dla Wykonawcy, co dla Wykonawcy w zaistniałej sytuacji było korzystne z uwagi na uniknięcie sprawy sądowej oraz załatwienie sprawy na etapie polubownym.