Zamówienia publiczne

Wspieramy naszych Klientów w procedurach ubiegania się o zamówienia publiczne, a następnie bezpieczne przeprowadzamy ich przez inwestycje realizowane w oparciu o uzyskane zamówienia.

Nasze działania skupiają się głównie na:

 • dokładnej weryfikacji warunków zamówienia
 • analizie klauzul umownych
 • określenie ryzyk dla Klienta
 • uwypukleniu oczekiwań zamawiającego
 • wskazaniu niestandardowych wymagań
 • prowadzeniu rozmów i korespondencji z zamawiającym
 • opracowywaniu umów konsorcjum
 • sporządzaniu pism oraz wyjaśnień na każdym etapie postępowania (w tym np. wyjaśnienia ceny rażąco niskiej)
 • analizie szans powodzenia w procedurze odwoławczej
 • sporządzanie odwołań
 • reprezentacja przed KIO i UZP
Anna-Stasiak-Saganowska
Anna Stasiak-Saganowska
specjalista ds. zamówień publicznych

Z naszą pomocą znacznie wzrastają szanse powodzenia w postępowaniach przetargowych dzięki:

 • zaangażowaniu prawników z bogatym doświadczeniem i wiedzą w obszarze zamówień publicznych
 • stałemu nadzorowi prawnemu nad realizacją zamówienia
 • monitorowaniu ryzyk i ich prewencyjnego eliminowania
 • przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami
 • prowadzeniu korespondencji i kontaktowi z inwestorem oraz pozostałymi uczestnikami inwestycji
 • uczestnictwu w negocjacjach z zamawiającym, podwykonawcami i konsorcjantami
 • wprowadzaniu twardych rozwiązań za pomocą miękkich narzędzi

Nasi Klienci z sukcesem realizują inwestycje z pozyskanych zamówień publicznych – z zachowaniem planowanej rentowności przy utrzymaniu relacji gwarantujących owocną współpracę na przyszłość.