Zmiana terminów – sprawozdania finansowe

W dniu dzisiejszym – czwartek 10 marca 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: 

  • inwentaryzacji, 
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald, 
  • sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. 

Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

https://www.gov.pl/attachment/c617357b-2b6b-49eb-8641-fccbef101947