ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY PRZY WYPŁACIE KOMPLEMENTARIUSZOWI ZALICZEK NA POCZET ZYSKU – TAK czy NIE  ?

Czy Spółka komandytowa jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie Komplementariuszowi zaliczki/zaliczek na poczet udziału w jej zyskach w ciągu roku podatkowego, kiedy nie jest jeszcze znana kwota zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Dyrektora KIS – TAK

Zdaniem Sądów Administracyjnych – NIE

Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a p.d.f. 

Komplementariusz z tytułu udziału w zysku spółki płaci zryczałtowany podatek dochodowy 19%. Przy spełnieniu ustawowych warunków podatek ten jednak może być pomniejszony o CIT jaki zapłaciła spółka (odliczenie). Oznacza to, że przy odpowiednio skonstruowanej umowie spółki komandytowej, komplementariusz może w ogóle nie płacić podatku od udziału w zysku.

Dyrektor KIS jednak w wydawanych interpretacjach indywidualnych jednoznacznie wskazuje na obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie zaliczek. 

Zgodnie ze stanowiskiem KIS wypłata zaliczki na udział w zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej jest traktowana, jako faktyczne uzyskanie przychodu z udziału w zyskach takiej spółki. A zatem wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa, która dokonuje wypłaty należności z tytułu udziału w zyskach na rzecz komplementariusza – osoby fizycznej, ma obowiązek poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. [tak w: Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP3-1.4011.195.2024.1.EC z dnia 23.04.2024 r.]

Ze stanowiskiem Dyrektora KIS nie zgadzają się Sądy Administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. 

Sądy stoją na stanowisku, że zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu z udziału w zyskach może zatem być pobrany wyłącznie od faktycznie osiągniętego przychodu z udziału w zysku, a nie – od zaliczki na poczet tego zysku, którego wysokość nie jest jeszcze znana w trakcie roku obrotowego. 

Sąd uznał, że zgodnie z art. 217 Konstytucji RP przedmiot opodatkowania musi być określony w ustawie. 

Skoro aktualne przepisy nie wskazują wprost wypłaty zaliczki na udział w zysku jako przedmiotu opodatkowania, to nie może ona zostać objęta opodatkowaniem. [tak w: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2023 r. sygn. akt II FSK 1326/22].

Stanowisko to było powielane w kilkudziesięciu orzeczeniach kolejnych wojewódzkich sądów administracyjnych – Dyrektor KIS nie zmienia jednak stanowiska.

Niejednolitość w stanowiskach powoduje duże trudności po stronie podatników, gdyż nie pobierając podatku przy wypłacie zaliczek na udział w zysku podatnicy narażają się na ryzyko sankcji ze strony organów podatkowych. 

Stanowisko fiskusa prowadziłoby do sytuacji, gdy spółka płacąca co miesiąc CIT, wypłacając komplementariuszowi zaliczki na udział w zysku zobowiązana byłaby potrącać od razu 19% z tego tytułu, a następnie po ustaleniu zysku za dany rok podatkowy (31.03 kolejnego roku) – komplementariusz musiałby wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku z powołaniem na przysługujące mu odliczenie. 

Opracowała: Agnieszka Koperwas