Regulamin platformy usługowej

§ 1

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z Platformy usługowej, prowadzonej przez GLG, za pomocą której GLG będzie oferować Klientom możliwość Rezerwacji terminu świadczonych przez GLG Porad związanych z doradztwem prawnym i biznesowym, analizą i sporządzaniem dokumentacji prawnej, zarządzaniem projektami – w ramach działalności gospodarczej Klientów.

§ 2

DEFINICJE

Pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Cennik – zawarte w Platformie usługowej zestawienie opłat (wyrażonych w kwotach netto bez podatku VAT) należnych GLG od Klientów za oferowane Klientom Porady;

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

GLG – spółka Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera&Widera Spółka komandytowa z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Jagiellońskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001016566, NIP: 6452535228, REGON: 242858095, adres poczty elektronicznej: sekretariat@kancelariagravis.pl, która prowadzi niniejszą Platformę usługową;

Harmonogram – udostępniony w ramach Platformy usługowej wykaz dostępnych terminów, w których możliwa jest Rezerwacja terminu odbycia Porady;

Klient – przedsiębiorca lub inna osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, nie będąca konsumentem, która korzysta z usług GLG oferowanych za pomocą Platformy usługowej;

Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny w ramach Platformy usługowej umożliwiający Rezerwację przez Klienta terminu, rodzaju i wymiaru Porady świadczonej przez GLG na rzecz Klienta;

Platforma usługowa – strona internetowa GLG, służąca do wyboru i Rezerwacji terminu, rodzaju i czasu trwania Porady, dostępna pod adresem: https://kancelariagravis.pl/zamow-porade/, do której ogół praw przysługuje GLG i którą GLG udostępnia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;

Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy usługowej, określający w szczególności warunki świadczenia usług w ramach Platformy usługowej (w tym udostępniania Platformy usługowej Klientowi), zasady ochrony danych osobowych Klientów oraz zakres odpowiedzialności GLG, udostępniony nieodpłatnie na stronie https://kancelariagravis.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić Klientom swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją;

Rezerwacja – usługa elektroniczna świadczona przez GLG za pośrednictwem Platformy usługowej, polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości wyboru, umawiania i rezerwacji drogą elektroniczną terminu, rodzaju oraz wymiaru czasowego oferowanych przez GLG Porad;

Porada – udzielanie przez GLG, w trakcie spotkania stacjonarnego w siedzibie GLG lub w formie rozmowy telefonicznej, porad i informacji prawnych w sprawach związanych z doradztwem prawnym i biznesowym, analizą i sporządzaniem dokumentacji prawnej, zarządzaniem projektami, których szczegółowy wykaz znajduje się na Platformie usługowej.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Platformy usługowej przez Klientów.
 2. Platforma Usługowa dostępna jest pod adresem internetowym https://kancelariagravis.pl/zamow-porade/, którego jedynym właścicielem oraz administratorem jest GLG.
 3. Warunkiem korzystania z Platformy Usługowej przez Klienta jest zapoznanie się oraz akceptacja treści Regulaminu. Aby móc korzystać z możliwości Rezerwacji, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości Rezerwacji.
 4. Porady świadczone na rzecz Klientów przez GLG odbywają się osobiście w siedzibie GLG lub za pośrednictwem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w terminie i miejscu wskazanym przy Rezerwacji terminu. Warunki świadczenia Porad nie są objęte niniejszym Regulaminem.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GLG. Dane osobowe przetwarzane są w celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez GLG wskazanych w Regulaminie usług elektronicznych oraz realizacji świadczonych na rzecz Klientów Porad. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza GLG, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 4

SPOSÓB REZERWACJI

 1. Wybór rodzaju Porady, czasu jej trwania i Rezerwacja jej terminu odbywa się za pośrednictwem Formularza rezerwacji oraz Harmonogramu zamieszczonego na Platformie usługowej.
 2. Klient dokonujący wyboru i Rezerwacji terminu Porady zobowiązany jest uzupełnić Formularz rezerwacji o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wskazać wybrany sposób płatności.
 3. Podanie danych kontaktowych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych GLG oraz o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych.
 4. Po uzupełnieniu Formularza rezerwacji, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu rezerwacji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rezerwację terminu Porady.
 5. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt c) Regulaminu, warunkiem odbycia się Porady jest wcześniejsze uiszczenie opłaty w wysokości 100% ceny Porady wynikającej z cennika. Opłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym GLG lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis Przelewy 24. W razie braku uiszczenia opłaty do momentu terminu Porady, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych Klientów.
 6. Informację o zaksięgowaniu opłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia opłaty Klient otrzyma niezwłocznie w formie telefonicznej lub na adres e-mail wskazany w Formularzu rezerwacji.
 7. Korzystanie z Formularza rezerwacji ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą Rezerwacji konkretnego terminu Porady za jego pośrednictwem.

§ 5

ODWOŁANIE REZERWACJI LUB ZMIANA TERMINU

 1. Odwołanie lub zmiana zarezerwowanego terminu Porady są możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną zgodnie z danymi kontaktowymi GLG wskazanymi w niniejszym Regulaminie. GLG nie przewiduje innej możliwości odwołania lub zmiany Rezerwacji.
 2. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin Porady w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym ustalona przy Rezerwacji terminu opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty GLG uprawniony jest do anulowania Rezerwacji terminu Porady.
 3. GLG zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu Porady najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem jej odbycia. W razie odwołania terminu Porady GLG zaproponuje Klientowi nowy termin Porady. W przypadku braku akceptacji nowego terminu Porady lub niezaproponowania nowego terminu GLG, w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania zarezerwowanego terminu Porady, zwróci Klientowi całość uiszczonej opłaty, jeśli Klient skorzystał z metody płatności, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt c) Regulaminu.

§ 6

PŁATNOŚCI

 1. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Poradach udostępnione na Platformie usługowej, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Porady udostępniona na stronie Platformy usługowej jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji terminu Porady. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Regulaminu lub zmian cen na Platformie usługowej, które mogą zostać wprowadzone po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji.
 3. GLG udostępnia Klientom następujące sposoby płatności:
 1. płatność gotówką w siedzibie GLG w terminie odbycia Porady;
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy GLG prowadzony w banku ALIOR BANK o numerze: 86 2490 0005 0000 4530 1278 9148 ;
 3. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową (Przelewy 24 to bardzo szybka i wygodna forma płatności, która zapewnia błyskawiczny termin realizacji wpłaty i jej zaksięgowanie na naszym koncie, dzięki czemu możemy od razu wysłać zamówiony przez Państwa Towar). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

§ 7

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY USŁUGOWEJ

 1. Dostęp do Platformy usługowej oraz korzystanie z opcji Rezerwacji w ramach Platformy usługowej wymaga współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GLG, tj. Klient musi:
 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 3. korzystać z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, lub Opera w wersji 7.0 i wyższej, lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 4. ustawić w przeglądarce internetowej dowolną rozdzielczość ekranu;
 5. włączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Niespełnienie powyższych wymagań technicznych może prowadzić do nieprawidłowego działania Platformy usługowej, za co GLG nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. GLG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 2. GLG ponosi jednak odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. GLG nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy usługowej, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 4. GLG nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy usługowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań GLG jest niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Odpowiedzialność GLG w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny za odbytą Poradę.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GLG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia na Platformie usługowej.
 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Platformy usługowe, w tym w szczególności prawa do zdjęć, opisów, informacji, prawa autorskie, nazwa Platformy usługowej, loga GLG, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują GLG lub podmiotom, z którymi GLG zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez uprzedniej zgody GLG w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie ewentualne spory między GLG a Klientem będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w sposób polubowny.
 4. W przypadku nierozwiązania sporów między GLG a Klientem na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby GLG.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.