RODO – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH cz. I

Pomimo tego, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie są nowością, a unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zwane dalej jako „RODO”) obowiązuje od 25 maja 2018 r., to w dalszym ciągu nie wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe wprowadziły odpowiednie procedury i rozwiązania związane z ochroną danych osobowych, a wynikające z tych przepisów. Ponadto, pomimo znacznego upływu czasu od wejścia w życie tych przepisów, ze strony administratorów danych osobowych – czyli organów, jednostek organizacyjnych, podmiotów lub osób decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych - zdarzają się niewłaściwe praktyki, czy błędy, które zostaną omówione szerzej w niniejszym artykule. ...

WYNIK FINANSOWY a WYNIK PODATKOWY, czyli czy dochód, na podstawie którego oblicza się podatek, jest faktycznym zyskiem firmy ?

Wynik działalności oblicza się w szczególności w celu rozliczenia podatku dochodowego, ale także na potrzeby rozliczenia działalności przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku ustala się wynik podatkowy (dochód lub strata podatkowa), a w drugim przypadku wynik finansowy (zysk lub strata).  Oba wyniki dotyczą zdarzeń gospodarczych, które zostały już zrealizowane, a ponadto uwzględniają dokonania przedsiębiorstwa jako całości.  Analizując zdarzenia gospodarcze z punktu widzenia ich ujęcia, w obu wynikach można wyodrębnić dwie ich grupy:  zdarzenia ujmowane identycznie w obu rachunkach,  zdarzenia ujmowane inaczej w rachunku podatkowym niż w rachunku finansowym.  Różnice między rachunkiem podatkowym a rachunkiem finansowym – wynikają z tego, że wynik podatkowy...

KONTROLE PODATKOWE 2024

Z danych Ministerstwa Finansów, wynika że rośnie liczba kontroli celno-skarbowych, które dotyczą konkretnych naruszeń.Liczba zakończonych kontroli celno-skarbowych wynosi:w 2020 r. - 2351,w 2021 r. – 2966,w 2022 r. - 4033,w okresie od stycznia do września 2023 r – 7396.Rośnie też skuteczność takich kontroli - w 2020 r. wynosiła 80 proc., w 2021 r. 91 proc., w 2022 r. 92 proc., a w 2023 r. 98 proc. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych, które dotyczą zwykle bieżących rozliczeń podatników i nieprawidłowości o mniejszym charakterze. W 2022 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 18,1 tys. kontroli podatkowych, podczas gdy w 2021 r. było ich 15,7 tys. Z kolei w 2023 r....

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ PRZEZ INTERNET ? 

... możesz to zrobić nawet w jeden dzień przez portal S24. W dzisiejszym wpisie z cyklu tematycznego poświęconego spółkom, nasza Kancelaria chciałby przybliżyć wszystkim czytelnikom, procedurę zakładania i rejestrowania spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego czyli w oparciu o tzw. „S24”. S24 jest systemem, który pozwala na zawarcie umowy spółki w sposób bardzo szybki i prosty, a także rejestrację takiej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzystając z tej metody, wpis spółki do KRS można uzyskać nawet następnego dnia po dniu złożenia wniosku do KRS. Z tych też względów, ta procedura jest korzystniejsza dla wszystkich osób, które chcą szybko powołać nowy podmiot do życia. Dla...

RESTRUKTURYZACJA – rodzaje

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, tj.: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. FORMALIZACJA I RESTRYKCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄ TYM WIĘKSZE - IM WIĘKSZA JEST OCHRONA DŁUŻNIKA I ZAKRES ŚRODKÓW, POZWALAJĄCYCH NA PRZYWRÓCENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. postępowanie o zatwierdzenie układu - PZU Jedyne pozasądowe postępowanie restrukturyzacyjne. Polega na zawarciu porozumienia między dłużnikiem, a wierzycielami bez konieczności wszczęcia pełnego postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik przedstawia wierzycielom propozycję układu, a jeśli uzyska akceptację ich określonej większości, sąd może zatwierdzić taki układ. Możliwość skorzystania z tego postępowania warunkuje suma wierzytelności spornych wobec dłużnika, uprawniających do głosowania nad układem, nieprzekraczająca 15% wierzytelności uprawniających do...

RESTRUKTURYZACJA – wstęp

Restrukturyzacja jest strategicznym procesem pozwalającym przedsiębiorcom uniknąć upadłości, przy jednoczesnym zabezpieczeniu indywidualnych interesów osób zarządzających firmą. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego firma odpowiednio modyfikuje swoją strukturę organizacyjną i finansową, co ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, dostosowanie się do zmian rynkowych lub rozwiązanie trudności finansowych i organizacyjnych.  Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla firm, które borykają się z problemami finansowymi o różnym stopniu nasilenia – od firm zagrożonych niewypłacalnością, aż po te już niewypłacalne. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, funkcją wszystkich typów postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości – i w tym celu zawiera się układ z wierzycielami. Oprócz poszukiwania płaszczyzny porozumienia między...