WEJŚCIE NOWEGO WSPÓLNIKA DO SPÓŁKI

Zawsze zmiany w strukturze spółki stanowią ważne wydarzenie – zwłaszcza gdy chodzi o wejście nowego wspólnika. Jak przygotować ten proces? Odpowiedź na to pytanie często przesądza o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Spółka prawa handlowego działa po to, aby prowadzić biznes. To z kolei oznacza sporą dynamikę różnego rodzaju wydarzeń, z którymi trzeba się liczyć. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy są zmiany w strukturze spółki, w tym pojawianie się w niej nowych wspólników. Zawsze jest to złożony proces, wymagający przede wszystkim przestrzegania przepisów kodeksu spółek handlowych oraz umowy lub statutu spółki. O czym nigdy nie wolno zapominać wprowadzając nowego wspólnika? Jak...

OCHRONA NAZWY FIRMY

Nazwa firmy jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacji przedsiębiorstwa, która wyróżnia oferowane przez nie towary lub usługi spośród tych sprzedawanych przez konkurencję. Ochrona nazwy firmy przed nieuprawnionym wykorzystaniem gwarantuje szereg korzyści, w tym: Unikanie konfliktów z innymi przedsiębiorcami Gdy nazwa firmy jest zarejestrowana, na przykład jako słowny znak towarowy, przedsiębiorca zyskuje wyłączne prawo do jej używania w określonym zakresie (terytorialnym i branżowym). Oznacza to, że inni przedsiębiorcy nie mogą używać tej samej nazwy lub nazwy podobnej, w sposób wprowadzający w błąd klientów. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć konfliktów prawnych z innymi przedsiębiorcami, posiadając prawo do dysponowania swoją nazwą w obrocie....

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Negocjacje i mediacje to sztuka - specjalizujemy się w polubownych technikach rozwiązywania sporów - dla nas SĄD TO OSTATECZNOŚĆ !!! PAMIĘTAJ !!! ZARZĄDZA SIĘ RÓWNIEŻ KONFLIKTEM - umiejętne poprowadzenie tego procesu pozwoli Ci wyjść z trudnej sytuacji z zachowaniem relacji budowanych przez lata . Proces skutecznego komunikowania się powinien być podstawą procesów społecznych. Niestety z różnych przyczyn tak nie jest, a to z kolei powoduje powstawanie i zaognianie już istniejących konfliktów. Poczynając od kierowcy, który zajedzie nam drogę, sąsiadów, kolegów z pracy, podwładnych, przełożonych, klientów, poczucia niesprawiedliwości podczas podpisywania umów, kontraktów etc. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać konflikt sami,...

MS Teams i ZOOM w firmie a RODO

Obecnie profesjonaliści w celu zorganizowania spotkania służbowego powszechnie korzystają z aplikacji do wideokonferencji takich jak MS Teams i ZOOM. Umożliwiają one użytkownikom komunikację ze sobą w czasie rzeczywistym, a także udostępnianie ekranu i plików. Choć narzędzia do komunikowania się online mają wiele zalet, to korzystanie z nich niesie ze sobą również pewne zagrożenia związane z zachowaniem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami. Kluczową kwestią w tym kontekście jest reżim ochrony danych osobowych, gdyż przy okazji korzystania z aplikacji do wideokonferencji może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail, adres IP urządzenia. Dostawcy usług wideokonferencji podlegają...

O DOCHODZENIU WIERZYTELNOŚCI SŁÓW KILKA – część I

            Składając pozew o zapłatę do sądu, nieomal każdy przedsiębiorca przewiduje już, ile czasu trzeba będzie poświęcić na dojazdy, przesłuchania oraz wszelkie inne czynności dowodowe, zanim uda się prawomocnie zakończyć sprawę. Powyższe nie jest pozbawione racji, jednak nie w każdym przypadku. W dzisiejszym wpisie postaramy się zaprezentować Państwu postępowanie procesowe odrębne, które nie wiąże się z koniecznością uczestnictwa w rozprawie, a mianowicie – postępowanie nakazowe.             Ustawodawca w sposób syntetyczny uregulował przesłanki wydania nakazu zapłaty w powyższym postępowaniu, albowiem, jak wynika z przepisów, sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak...

FUNDACJA RODZINNA – cz.3 BENEFICJENT

Beneficjent to osoba, która czerpie korzyści z fundacji rodzinnej.  Sposób określania kręgu beneficjentów oraz zakres ich uprawnień definiuje się w statucie fundacji. OKREŚLENIE KRĘGU BENEFICJENTÓW co najmniej jeden beneficjent – może nim być sam Fundator; brak wymogu konkretnego określenia każdego z beneficjentów fundacji rodzinnej w statucie;  możliwość wskazania beneficjentów rodzajowo poprzez określenie pewnych cech lub warunków, które muszą zostać spełnione, by dana osoba została uznana za beneficjenta konkretnej fundacji (np. zstępny, pełnoletni, po zdanej maturze, po uzyskaniu konkretnego wykształcenia); osoba fizyczna i/lub organizacja pozarządowa; TRYB NABYWANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ BENEFICJENTÓW                          możliwość wskazania warunku dla nabycia uprawnień;  możliwość wskazania terminu dla nabycia uprawnień; możliwość stopniowania uprawnień (...

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Sytuacja rynkowa i ekonomiczna spowodowana pandemią COVID-19 i wybuchem wojny w Ukrainie oraz ich opóźnionymi skutkami, ma wciąż niezmiennie negatywny wpływ na realizację umów w sprawie zamówień publicznych. Destabilizacja rynku wywołana wskazanymi okolicznościami spowodowała i nadal powoduje szereg negatywnych zjawisk, zarówno w skali makro jak i mikro ekonomicznej.  Na rynku budowlanym ceny materiałów i koszty usług notują stały wzrost, choć o różnym nasileniu w poszczególnych okresach, trudno więc przewidzieć jej skalę. Zmniejszenie dostępności, a często wręcz brak materiałów budowlanych spowodował gwałtowny i drastyczny wzrost ich cen. W rezultacie tych wysoce niekorzystnych zjawisk rynkowych,  wykonawcy realizujący wcześnie zawarte umowy znaleźli się  w bardzo trudnej,...

FUNDACJA RODZINNA – cz.2 FUNDATOR

Fundator jest założycielem fundacji rodzinnej i może nim być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - czyli ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Składając oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim lub  w testamencie  osoba taka uzyskuje status Fundatora. Fundator zgodnie z własną wolą decyduje o kształcie fundacji rodzinnej - tworzy statut fundacji tzn. reguluje zasady funkcjonowania fundacji,  określa sposób zarządzania fundacją, definiuje  jej szczegółowe cele. Fundator nie może zbyć swoich praw i obowiązków. Fundator może powierzyć wykonywanie swoich praw i obowiązków innym osobom.  Fundator nie musi uczestniczyć na bieżąco w działalności...

Opowieść o Śląsku wczoraj i jutro czyli FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – niezwykłe spotkanie z prof. J.Buzkiem.

Jerzy Buzek walczył 4 lata o realizację swojego pomysłu: zagwarantowania odrębnych środków w budżecie UE dla mieszkańców regionów górniczych, takich jak Śląsk i Zagłębie na przejście do tzw. „zielonej gospodarki”. Dzięki tym środkom, mieszkańcy regionów takich jak Śląsk, będą mogli liczyć na szerokie i całościowe wsparcie - nie tylko w obszarze rozwoju energii odnawialnej, ale także przedsiębiorczości. Chodzi o tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy - także dla ludzi młodych, nowe inwestycje, walkę ze smogiem, rekultywację terenów pokopalnianych, szkolenia i kursy dla pracowników i osób bezrobotnych czy wspieranie innowacji społecznych, zwiększających jakość i komfort codziennego życia mieszkańców tych regionów. „Ci ludzie nie chcą nowych...

PO CO MI PRAWNIK – czyli trochę statystyki

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie.Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Dodatkowo ogłoszono 1392 teksty jednolite, czyli urzędowe publikacje aktów prawnych z naniesionymi wszystkimi zmianami. Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043) - 1076 to ustawy i rozporządzenia (w 2021 – 971). To 20-proc. wzrost. Najczęściej zmienianym aktem prawnym była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – doczekała się 32 wersji. Rok wcześniej była to ustawa covidowa i jej 31 nowych wersji. Ustawy i rozporządzenia w 2022 r. zmieniono 1989 razy, w tym 1228 razy ustawy...