WYNIK FINANSOWY a WYNIK PODATKOWY, czyli czy dochód, na podstawie którego oblicza się podatek, jest faktycznym zyskiem firmy ?

Wynik działalności oblicza się w szczególności w celu rozliczenia podatku dochodowego, ale także na potrzeby rozliczenia działalności przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku ustala się wynik podatkowy (dochód lub strata podatkowa), a w drugim przypadku wynik finansowy (zysk lub strata). 

Oba wyniki dotyczą zdarzeń gospodarczych, które zostały już zrealizowane, a ponadto uwzględniają dokonania przedsiębiorstwa jako całości. 

Analizując zdarzenia gospodarcze z punktu widzenia ich ujęcia, w obu wynikach można wyodrębnić dwie ich grupy: 

  • zdarzenia ujmowane identycznie w obu rachunkach, 
  • zdarzenia ujmowane inaczej w rachunku podatkowym niż w rachunku finansowym. 

Różnice między rachunkiem podatkowym a rachunkiem finansowym – wynikają z tego, że wynik podatkowy jest wielkością ustalaną według prawa podatkowego, gdzie głównym celem nie jest rzetelne przedstawienie efektów działalności, ale rozliczenie podatku w ramach obowiązujących ram prawa podatkowego. 

Różnice między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym są skutkiem różnic między:

  • przychodami księgowymi, a podatkowymi, 
  • kosztami księgowymi, a podatkowymi ( do kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodów) zalicza się te koszty, które zostały poniesione w celu prowadzenia działalności; warunkiem uznania kosztu za podatkowy jest jego faktyczne poniesienie, związek z prowadzoną działalnością i powiązanie z uzyskanym przychodem. (nie wszystkie koszty księgowe, mogą być zaliczone do podatkowych).
  • momentu uznania kosztów (1. koszty uznawane za poniesione i potrącane w tym samym okresie 2. koszty poniesione wcześniej niż są uznawane podatkowo). 

Wynik finansowy uznawany jest za wiarygodny miernik efektów działalności podmiotu w danym okresie i stanowi różnicę pomiędzy wpływami i wydatkami.

Z perspektywy podatkowej należy obliczyć zgodny z zasadami prawa podatkowego wynik podatkowy, który obliczany jest wyłącznie w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego. 

Specyfika podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych (np. wyłączenie niektórych kosztów, kasowe uznawanie przychodów i kosztów, odpisy amortyzacyjne itp.) – może powodować różnice pomiędzy faktycznym wynikiem finansowym, a ustalaną podstawą opodatkowania. 

Konieczność uwzględnienia różnic w celu prawidłowego rozliczenia podatkowego powoduje konsekwencje w ewidencji, organizacji rozliczeń między wspólnikami, a także sprawozdawczości finansowej.

W komentarzach oraz praktyce przyjmuje się, że przepisy podatkowe oddziałują silnie na prezentację wyników przedsiębiorstwa. Oddziaływanie to polega między innymi na dostosowywaniu rozwiązań księgowych do wymagań podatkowych. Skutkiem tego dostosowania jest przyjęcie procedur, które są zgodne z przepisami podatkowymi, ale jednocześnie nie spełniają warunku rzetelności. Przychody i koszty ujęte w rachunku wyniku finansowego nie odpowiadają w całości przychodom i kosztom podatkowym, a konieczne jest doprowadzenie do ustalenia wielkości właściwych z punktu widzenia podatkowego ! 

UWAGA: Niniejszy wpis nie stanowi opinii prawnej. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji z tego wpisu bez wcześniejszej konsultacji z prawnikami naszej Kancelarii.