RESTRUKTURYZACJA – wstęp

Restrukturyzacja jest strategicznym procesem pozwalającym przedsiębiorcom uniknąć upadłości, przy jednoczesnym zabezpieczeniu indywidualnych interesów osób zarządzających firmą. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego firma odpowiednio modyfikuje swoją strukturę organizacyjną i finansową, co ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, dostosowanie się do zmian rynkowych lub rozwiązanie trudności finansowych i organizacyjnych. 

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla firm, które borykają się z problemami finansowymi o różnym stopniu nasilenia – od firm zagrożonych niewypłacalnością, aż po te już niewypłacalne. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, funkcją wszystkich typów postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości – i w tym celu zawiera się układ z wierzycielami. Oprócz poszukiwania płaszczyzny porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami w trakcie restrukturyzacji możliwe jest także podjęcie szeregu strategicznych działań organizacyjno-prawnych mających na celu poprawę efektywności operacyjnej, zmianę często przestarzałej struktury organizacyjnej czy dostosowanie modelu biznesowego do aktualnej sytuacji finansowo-organizacyjnej firmy. Restrukturyzacja może okazać się także skutecznym narzędziem mającym na celu zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Kluczowy dla osiągnięcia celów restrukturyzacji jest wybór właściwego rodzaju postępowania:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Wybór ten powinien zostać poprzedzony szczegółową analizą sytuacji finansowej, organizacyjnej i prawnej firmy. 

Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu restrukturyzacji i jej efektów. Przy dokonywaniu tego wyboru należy uwzględnić szereg istotnych kwestii i zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

 • Majątek przedsiębiorstwa: Pierwszym krokiem powinna być dokładna analiza posiadanych aktywów i ich wartości. Pozwoli to na ocenę możliwości sfinansowania postępowania restrukturyzacyjnego. 
 • Działania osób zarządzających firmą: Analiza działań osób zarządzających firmą przed rozpoczęciem restrukturyzacji może wpłynąć także na decyzje podejmowane w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. 
 • Wizerunek przedsiębiorstwa: W trakcie restrukturyzacji nie można bagatelizować utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Ma to wpływ na zaufanie klientów, partnerów biznesowych i inwestorów – zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych. 
 • Strategię minimalizowania negatywnych skutków związanych z rezygnacją z niekorzystnych dla firmy umów: Zaplanowanie strategii odstąpienia od niekorzystnych umów jest kluczowe dla ograniczenia ryzyka finansowego i powinno uwzględniać podjęcie działań zmierzających do uniknięcia zapłaty kar umownych. 
 • Czas trwania postępowania: Określenie optymalnego czasu na przeprowadzenie i zakończenie procesu restrukturyzacji pozwoli na minimalizację zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
 • Koszty postępowania restrukturyzacyjnego: Ocena finansowa, uwzględniająca koszty związane z procesem restrukturyzacyjnym. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego: Ocena finansowa, uwzględniająca koszty związane z procesem restrukturyzacyjnym, pozwala na realistyczne oszacowanie i planowanie budżetu. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego: Ocena finansowa, uwzględniająca koszty związane z procesem restrukturyzacyjnym, pozwala na realistyczne oszacowanie i planowanie budżetu.
 • Strategię utrzymania istotnych kontrahentów w trakcie restrukturyzacji: Dla zachowania stabilności biznesowej w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego kluczowe jest podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka utraty istotnych kontraktów. 
 • Strukturę wierzycieli i ich zabezpieczenia: Analiza liczby wierzycieli, w tym tych zabezpieczonych rzeczowo lub zastawem, pozwala zrozumieć strukturę zadłużenia i potencjalne ryzyka mogące pojawić się na etapie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji niezwykle istotnym aspektem jest wybór odpowiedniego momentu na podjęcie działań naprawczych. Szybkie i skoordynowane działania naprawcze zwiększają szanse na przywrócenie przedsiębiorstwu dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej, a także stworzenie warunków do dalszego rozwoju. Przed podjęciem decyzji zaleca się szczegółową analizę aktualnej sytuacji prawno-organizacyjnej firmy oraz ocenę jej potencjału rozwojowego – warto w tym celu skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnika. 

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z Kancelarią Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera&Widera Sp. k. w celu uzyskania profesjonalnej pomocy i wsparcia m.in. w kwestiach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, aspektami prawnymi funkcjonowania firmy, wdrożeniem compliance czy restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz skutecznym doradztwem, aby wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo na drodze do dalszego rozwoju.