OCHRONA NAZWY FIRMY

Nazwa firmy jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacji przedsiębiorstwa, która wyróżnia oferowane przez nie towary lub usługi spośród tych sprzedawanych przez konkurencję. Ochrona nazwy firmy przed nieuprawnionym wykorzystaniem gwarantuje szereg korzyści, w tym:

  1. Unikanie konfliktów z innymi przedsiębiorcami

Gdy nazwa firmy jest zarejestrowana, na przykład jako słowny znak towarowy, przedsiębiorca zyskuje wyłączne prawo do jej używania w określonym zakresie (terytorialnym i branżowym). Oznacza to, że inni przedsiębiorcy nie mogą używać tej samej nazwy lub nazwy podobnej, w sposób wprowadzający w błąd klientów. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć konfliktów prawnych z innymi przedsiębiorcami, posiadając prawo do dysponowania swoją nazwą w obrocie.

Ważne: W przypadku dysponowania wyłącznym prawem własności intelektualnej, nie jest konieczne, tak jak to ma miejsce w zwykłym procesie, dowodzenie, że nazwa w rzeczywistości była używana przez danego przedsiębiorcę.

2. Budowanie renomy marki

Nazwa firmy jest jednym z najważniejszych elementów budowania renomy marki. Gdy nazwa jest rozpoznawalna i powszechnie znana, pomaga przyciągać nowych klientów i zwiększać sprzedaż. Ochrona nazwy firmy przed nieuprawnionym wykorzystaniem pozwala przedsiębiorcy wypracować, a następnie zachować renomę marki i uniknąć jej rozwodnienia (utraty) np. poprzez oferowanie towarów lub usług niższej jakości, niż te pochodzące od pierwotnie uprawnionego przedsiębiorcy.

Ważne: Renomowane nazwy cechują się silniejszą zdolnością odróżniającą, wypływającą z pozytywnych informacji czy wyobrażeń o prestiżu oraz wysokiej jakości. Ochrona renomowanych znaków towarowych jest również silniejsza.

3. Nazwa firmy jako jej najcenniejsze aktywo

Nazwa firmy może być wartościowym aktywem przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywana do celów marketingowych, reklamowych, a także mieć bardzo wysoką wartość transakcyjną. Przykładem mogą być skomplikowane postępowania o uzyskanie zgody na posługiwanie się nazwiskiem, które z czasem zaczęło identyfikować produkty i usługi w funkcji nazwy przedsiębiorstwa.

4. Zwiększenie konkurencyjności

Nazwa firmy jest jednym z elementów, który może decydować o przewadze rynkowej. Gdy nazwa jest dobrze znana i rozpoznawalna, pomaga wyróżnić przedsiębiorstwo na tle konkurencji i zwiększyć jego szanse na sukces. Ochrona nazwy firmy przed nieuprawnionym wykorzystaniem pozwala przedsiębiorcy wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa i promować swoją działalność w odróżnieniu od konkurentów.

Jak ochronić nazwę firmy?

Nazwa firmy może zostać ochroniona na dwa sposoby:

  1. poprzez zarejestrowanie znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego jest najskuteczniejszym sposobem ochrony nazwy firmy. Znak towarowy może zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do używania nazwy firmy w określonym zakresie czasowym i terytorialnym oraz w stosunku do danej grupy usług lub towarów.

Ważne: Znak towarowy to każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Może nim być słowo, grafika, logo, kształt, dźwięk, kolor lub ich kombinacja.

2. poprzez zwalczanie jednostkowych naruszeń

Ochrona nazwy firmy powstaje z mocy prawa, w momencie jej używania w obrocie gospodarczym. Jeżeli ktoś w sposób nieuczciwy chce korzystać z renomy wypracowanej przed danego przedsiębiorcę i nielegalnie używa jego nazwy, to takie działania powinny być przedmiotem roszczeń z tytułu naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. .

Ochrona nazwy firmy jest ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, działania podejmowane w celu ochrony nazwy zawsze zmierzają do zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa. Istnieją różne sposoby na zapewnienie ochrony, najskuteczniejszym sposobem jest ujawnienie nazwy firmy, jako znaku towarowego we właściwym rejestrze, co daje ograniczoną ochronę przed użyciem tej samej nazwy przez innych przedsiębiorców w tej samej branży – jest to jednak działanie kosztowne i wymagające podjęcia działań formalnych. Dodatkowym sposobem ochrony nazwy jest korzystanie z ochrony ad hoc z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co daje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w przypadku naruszenia prawa do nazwy firmy przez innego podmiot.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w ochronie nazwy Waszej Firmy – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Podstawa prawna: