Prezenty – koszty podatkowe, VAT

Prezenty dla kontrahentów : alkohole, słodycze, perfumy, inne – z punktu widzenia prawa podatkowego NIE STANOWIĄ KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU. Uznawane są przez ustawodawcę za reprezentację zgodnie z art art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art.16 ust 1 plt 28 ustawy o CIT.

W zakresie podatku VAT od w/w kosztów reprezentacji -odliczenie vat przysługuje :

 • przy prezentach „niskiej wartości” do 20 zł netto
 • przy prezencie od 20,01 zł  netto do 100 zł netto – należy odliczony vat – z powrotem odprowadzić do fiskusa , chyba ,że wręczający prezent  prowadzi szczegółowa ewidencję osób obdarowanych (tj. z danymi osobowymi osób obdarowanych)       

A zatem :

W PODATKU DOCHODOWYM :

 • kosztem podatkowym mogą być jedynie rozdawane MASOWO ( tj, nie wybranej grupie klientów, wybranym osobom) drobne przedmioty reklamowe(długopis, kalendarz, kubek) – opatrzone LOGO FIRMY. 
 • przedmioty nieopatrzone logo – nie mogą stanowić kosztu podatkowego. 
 • kosztem podatkowym nie są też drobne przedmioty reklamowe – wręczane „wybranym klientom”.

W PODATKU VAT :

 • w momencie wręczania klientom prezentów w/w z logo firmy o wartości powyżej 20 zł netto – należy odprowadzić podatek vat do fiskusa( od prezentów poniżej 20 zł – vat-u nie odprowadzamy)
 • nie trzeba odprowadzać podatku vat od wręczanego prezentu, jeśli będziecie Państwo prowadzić ewidencję osób obdarowanych (ewidencja musi zawierać dane identyfikacyjne osoby obdarowanej)  – gdzie łączna wartość prezentów w trakcie roku nie przekroczy dla 1 osoby 100 zł .

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółową analizę tematu: 

PREZENTY – PODATEK DOCHODOWY

 • PRZEKAZANIE DROBNYCH UPOMINKÓW Z LOGO FIRMY SZEROKIEJ MASIE KONTRAHENTÓW (bardzo duża liczba prezentów masowo rozdawana) – może stanowić koszt podatkowy

Przekazanie drobnych upominków z logo firmy może być uznane za reklamę, w związku z czym wydatki poniesione na zakup tych upominków podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

 • PRZEKAZANIE DROBNYCH UPOMINKÓW Z LOGO FIRMY OGRANICZONEJ GRUPIE KONTRAHENTÓW  – nie może stanowić kosztu !!

Zdaniem organu podatkowego, jeśli prezenty (gadżety) będą rozdawane ograniczonej grupie podmiotów (zwłaszcza partnerom handlowym), wydatki na ich zakup należy powiązać z reprezentacją. W konsekwencji nie stanowi to kosztu.

A zatem reasumując : 

 • jeśli podatnik przekazuje kontrahentom drobne upominki (kalendarze, długopisy itp. o wartości) z logo firmy i przekazanie to ma charakter masowy, to ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup tych upominków nie będzie kwestionowane przez organ podatkowy;
 • inaczej może być natomiast w przypadku wydatków na zakup upominków wartościowych, przeznaczonych zwłaszcza dla wybranej grupy kontrahentów.

**********************************************************

PREZENTY  – VAT

 • jeśli jednostkowa cena nabycia upominków bez kwoty VAT, określona w momencie jego przekazania nie przekracza 20 zł, to przekazanie tych upominków nie będzie skutkowało obowiązkiem wykazania VAT należnego, a podatnik nie musi prowadzić ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym te upominki przekazał;
 • przekazanie kontrahentom omawianych upominków nie będzie opodatkowane także wtedy,gdy ww. cena jednostkowa przekracza 20 zł, pod warunkiem jednak, że podatnik prowadzi ewidencję osób obdarowanych, a łączna wartość towarów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie przekracza kwoty 100 zł;
 • gdyby natomiast cena jednostkowa omawianych upominków (kalendarzy/długopisów) przekroczyła 100 zł, to podatnik byłby zobowiązany do wykazania VAT należnego od tego przekazania (pod warunkiem oczywiście, że przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od zakupu tych upominków).

Jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu omawianych upominków (w całości lub w części), to ich przekazanie kontrahentom może się wiązać z koniecznością wykazania VAT należnego.Wszelkie nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeśli przysługiwało mu, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT od zakupu tych towarów, uważane jest bowiem za dostawę towarów, skutkującą koniecznością wykazania VAT należnego

Obowiązek wykazania VAT od przekazania ww. upominków nie wystąpi jedynie w sytuacji, gdy upominki te będą spełniały definicję prezentów o małej wartości lub będą próbkami i przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przekazywane kontrahentom upominki (tj. kalendarze/długopisy z logo firmy) nie stanowią próbek. Należy zatem ustalić, czy są to prezenty o małej wartości.

Prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
 • których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.