Zwycięstwo Kancelarii przed KIO!

28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez Kancelarię w imieniu Klienta, na czynności Zamawiającego polegające na zaniechaniu wezwania Odwołującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postepowaniu, wykluczenie Odwołującego z postepowania oraz zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

W stanie faktycznym sprawy Odwołujący nie dołączył do oferty oświadczenia JEDZ, które uzupełnił w terminie na wezwanie Zamawiającego. Jednakże w uzupełnionym JEDZ w ocenie Zamawiającego odwołujący nie wykazał spełnienia postawionego warunku wiedzy i doświadczenia, gdyż nie wykazał wymaganej ilości robót. Należy podkreślić, że  roboty na które powoływał się odwołujący były realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego.

Odwołujący argumentował, że mimo utrwalonego poglądu doktryny o możliwości jednokrotnego wezwania do uzupełniania dokumentów, dotyczy to skonkretyzowanego braku, a wezwanie Zamawiającego w tym zakresie powinno jednoznacznie wskazywać co zamawiający kwestionuje i jakich dokumentów lub informacji żąda w ramach uzupełnienia.  Niezależnie od powyższego Odwołujący argumentował, że Zamawiający nie określił sposobu wypełniania JEDZ,  a z urzędu posiadał informacje o ilościach wykonanych robót, gdyż roboty te były wykonane na jego rzecz.

Izba uwzględniła odwołanie uznając iż w sytuacji braku załączenia do oferty JEDZ, a następnie jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 Zamawiający nie był zwolniony z obowiązku co najmniej wyjaśnienia jego treści w części dotyczącej prac, które nie zostały w sposób pełny opisane. Mimo, iż informacja zamieszczona w JEDZ nie była kompletna nie oznaczało to jednak, że Odwołujący nie wykazał, iż spełnia warunek udziału w postepowaniu. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że skoro sposób wypełnienia formularza nie został przez Zamawiającego opisany i dopiero wykaz robót  miał zawierać dane wskazane w SIWZ, to wstępne oświadczenie nie musiało zawierać wszystkich informacji. W przedmiotowym stanie faktycznym decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postępowania była wadliwa.   

Zwycięstwo Kancelarii spowodowało zmianę decyzji Zamawiającego w przedmiocie wykluczenia  pozwoliło naszemu Klientowi na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

(KIO 285/18 i 299/18)