Bezpieczny Klient w trakcie całej inwestycji

Dla jednego z naszych Klientów Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie przetargowe i doradzała na etapie wykonawczym w realizacji zamówienia na termomodernizację kilku 10 piętrowych budynków wielorodzinnych. Klient wcześniej nie miał doświadczenia w  prowadzeniu postępowań o tak złożonym montażu finansowym.

W ramach obsługi całego zamówienia Kancelaria kompleksowo rozeznała potrzeby Klienta, a następnie przygotowała dokumentację przetargową, w tym SIWZ, projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, oświadczenia itp. W dalszej kolejności, po ogłoszeniu postępowaniu i złożeniu ofert, Kancelaria zajęła się analizą złożonych ofert oraz przygotowała zastrzeżenia do nich, w tym przygotowała wnioski o wyjaśnienie ich treści.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Kancelaria nadzorowała etap zawarcia umowy, w tym konsultowała wzory przedstawianych gwarancji należytego wykonania umowy.

Po zawarciu umowy Kancelaria na bieżąco monitorowała realizację zamówienia, w tym uczestniczyła w rozmowach i negocjacjach prowadzonych z Wykonawcą. 

W związku z tym, iż całe postępowania zostało przygotowane przez Kancelarie w sposób maksymalnie zabezpieczający interes naszego Klienta będącego Zamawiającym, a w szczególności na skutek precyzyjnych i bezpiecznych postanowień SIWZ oraz projektu umowy, Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w sposób prawidłowy i terminowy.

Klient był bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw, ponieważ z uwagi na korzystanie z zewnętrznego finansowania niezwykle istotna była terminowa i jakościowo prawidłowa realizacja zamówienia.