Kolejne zwycięstwo Kancelarii przed KIO!

W dniu 14 grudnia 2018r. Krajowa  Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez spółkę X zarzucające Zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty naszego Klienta z uwagi na rażąco niski charakter cen jednostkowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. Kancelaria występowała w charakterze przystępującego do odwołania po stronie Zamawiającego.  

Przedmiotem zamówienia były remonty bieżące kanalizacji deszczowej. Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe a Wykonawcy mieli złożyć  formularze cenowe z określeniem zryczałtowanych cen jednostkowych oraz łącznej ceny ofertowej. W postepowaniu złożono dwie oferty Odwołującego oraz Klienta Kancelarii przy czym cena oferty Odwołującego ponad dwukrotnie przekraczała  cenę oferty naszego Klienta, która z kolei nieznacznie przewyższała kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W tym stanie rzeczy Zamawiający wezwał naszego Klienta do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia ceny rażąco niskiej, z uwagi, iż zaoferowana cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. Nasz Klient złożył stosowne wyjaśnienia , które zostały uznane przez Zamawiającego. Odwołujący zarzucił, iż złożone wyjaśnienia były ogólnikowe i mało precyzyjne, a ceny jednostkowe kilku rodzajów robót nie pokrywają kosztów ich wykonania.

Przystępujący popierając argumentację Zamawiającego wskazywał i podkreślał, że w przedmiotowym stanie faktycznym odnoszenie ceny oferty do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert jest niemiarodajne i prowadzi do błędnych wniosków. Ponadto przedłożył przykładowe wyliczenia faktyczne zlecanych robót przez Zamawiającego (w aktualnie realizowanej umowie) obrazujące wartości aktualne zleceń oraz wartości przeliczone zgodnie z zaoferowanymi przez Przystępującego cenami. Przystępujący podnosił ponadto, iż z uwagi na przedmiot zamówienia, roboty których ceny kwestionował Odwołujący co do zasady nigdy nie występują samodzielnie, w wyłącznie w powiązaniu z innymi robotami.

Izba podzieliła argumentację Zamawiającego i Przystępującego i uznała, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy mamy do czynienia z wyjątkiem  od obowiązku wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie ceny rażąco niskiej przewidzianym w art. 90 ust 1a pkt 1 ustawy Pzp, a więc okolicznością oczywistą, nie wymagającą wyjaśnienia. Okolicznością taką w ocenie Izby jest fakt, że cena Odwołującego została zawyżona i sztucznie wpłynęła na wysoką średnią arytmetyczną złożonych ofert. Tym samym w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający był zwolniony z obowiązku wezwania Przystępującego do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, a w konsekwencji nie zachodziła także podstawa do stwierdzenia , że cena oferty Przystępującego jest cena rażąco niską.

Niezależnie od powyższego Izba uznała za zasadne argumenty obrazujące sposób zastosowania cen podanych w ofercie Przystępującego na konkretnych przykładach zlecanych robót. Powyższe potwierdziło, że ceny podane w zakwestionowanych przez Odwołującego pozycjach cenowych co do zasady nie mają samodzielnego znaczenia dla realizacji zamówienia, ponieważ elementy robót opisane w tych pozycjach stanowią zawsze  części większych robót objętych zleceniami . Dodatkowo wskazane przykłady potwierdziły, że Przystępujący uwzględnił w aktualnej ofercie zmianę warunków rynkowych podwyższając poszczególne ceny jednostkowe.

Argumentacja Kancelarii przyczyniła się do utrzymania decyzji Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Przystępującego co pozwoliło  na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

KIO 2499/18